Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty:

Ban Giám đốc :
- Bổ nhiệm các chức danh phòng ban
- Chỉ đạo chung các công việc trong công ty
Phòng kế hoạch kỹ thuật + Phòng dự án:
- Thực hiện và triển khai các chức năng nhiệm vụ:
+Tổ chức triển khai công tác thiết kế, thi công công trình.
+ Tổ chức theo dõi giám sát thi công
+ Tổ chức triển khai công trường
+ Chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình
+ Tiến độ thi công
+ An toàn về lao động và vệ sinh môi trường
+ Tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc các vấn đề: tiến độ, chất lượng và các vấn đề liên quan đến công trình
+ Quản lý tài liệu về công trình
+ Cùng với BCH công trình làm các thủ tục nghiệm thu và thanh quyết toán, bàn giao công trình
- Đề xuất với Giám đốc phụ trách bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh khi BCH công trường:
+ Vi phạm quy định, quy phạm thi công
+ Không đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình
+ Vi phạm nghiêm trọng các chế độ an toàn lao động
- Chịu trách nhiệm theo dõi việc tuân thủ biện pháp thi công và biện pháp an toàn lao động tại công trường
Phòng tài chính kế toán:
Tham mưu giúp việc cho Ban Giám đốc về các vấn đề sau:
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị, kế hoạch cấp vốn cho từng công trình. Thường xuyên báo cáo Giám đốc về nguồn tài chính của đơn vị.
- Kiểm tra quản lý các thu chi tài chính đảm bảo đúng chế độ của Nhà nước quy định
- Thanh quyết toán công trình đã được nghịêm thu, bàn giao
- Hoàn thành tốt công tác hành chính, lao động tiền lương.
Phòng kinh doanh :
- Lập kế hoạch kinh doanh.
- Tổ chức và triển khai tốt khâu tiếp thị bán hàng, chăm sóc bảo dưỡng sản phẩm sau bán hàng.
Ban chỉ huy công trường (bao gồm các đội thi công, bộ phận giám sát, vật tư…):
- Trực tiếp tổ chức, triển khai thi công các công trình được giao
- Báo cáo Giám đốc, các phòng chức năng về:
+ Tiến độ thi công
+ Biện pháp thi công
+ Biện pháp an toàn lao động
+ Tổ chức nhân sự, bố trí lực lượng lao động trực tiếp trên công trường.
+ Lập báo cáo chi phí cho từng công trình cụ thể, xây dựng kế hoạch đề xuất cung ứng vốn
- Làm việc với chủ đầu tư, địa phương sở tại và các cơ quan chức năng về các vấn đề có liên quan đến công trình
- Chịu trách nhiệm về trật tự an ninh tại phạm vi công trình
- Xác nhận khối lượng nghiệm thu ngày, tháng, quý, …. , nghiệm thu giai đoạn
- Lập hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ nghiệm thu, bàn giao công trình, hồ sơ hoàn công công trình
- Lập các chứng từ thanh toán công trình nộp về phòng tài chính công ty đầy đủ và kịp thời
- Chịu trách nhiệm và giải quyết các vấn đề có liên quan đến công trình ngay cả khi công trình đã hoàn thành và bàn giao như:
+ Bảo hành công trình
+ Thanh quyết toán công trình
+ Tiếp và giải trình khi có thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng.
Các đội thi công:
- Các đội thi công trực tiếp thuộc Ban quản lý công trường, chịu sự quản lý, giám sát trực tiếp của Ban quản lý
- Các đội có trách nhiệm:
+ Triển khai và hòan thành khối lượng nhiệm vụ công việc do ban quản lý công trình giao
+ Thi công đảm bảo đúng các biện pháp thi công đã lập và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công
+ Ký kết hợp đồng nội bộ và thanh toán với Ban chỉ huy công trường theo đúng tiến độ đã cam kết.